-->

Promissory Note in Tagalog Sample Form ( doc )Promissory Note in Tagalog Sample Format

Petsa ng Pagkakautang: _____________                                Halaga ng Pagkakautang:_______________

PARA SA HALAGANG NATANGGAP, Ako si _____________________________(may utang), may sapat na taong gulang, Filipino, walang asawa/may asawa/biyudo o balo, at may kasalukuyang lugar panirahan sa _____________________________________, Nueva Ecija, AY NANGANGAKO NA BABAYARAN si _______________________________ (pinagkakautangan), sa kanyang lugar panirahan sa ___________________________________, o saan mang lugar na kanyang naisin, ang aking pagkakautang sa kabuuang halaga na nasusulat sa ibaba nito:
Download this document