-->

Hard bugtong bugtong with answer

Looking for a challenge? Explore our collection of hard bugtong riddles with answers. Test your wit and creativity as you unravel these thought-provoking Filipino riddles. From flying objects to mysterious clues, dive into the world of bugtong and see if you can crack the code. Sharpen your mind and have fun with these brain teasers that will keep you guessing.

Table format for the bugtong riddles along with their answers:

Table format for the bugtong riddles along with their answers:

Bugtong

Answer

Lumilipad ngunit hindi ibon, may pakpak ngunit hindi bulaklak.

Papel

Bahay ni Kuya, puno ng patay.

Simbahan

Dalawang batong itim, malayo ang pagitan.

Mata ng tao

Isa ang paa, marami ang talampakan.

Salamin

Bahay ni ka huli, puno ng mga patay na butiki.

Pugad

Isang bahay, puno ng mga punit, hindi tahanan, hindi gusali.

Puso

Nangangain ng bato, lumilipad ng walang pakpak.

Bibig

May puno walang sanga, may dahon walang bunga.

Kandila

Bumabagsak, hindi nadadaganan.

Ulan

Dalawang magkapatong, isa'y puti, isa'y itim.

Mata

May puno walang sanga, may dahon walang bunga, may bunga walang puno.

Pinya

Nakaupo ang tao sa puno, hindi siya nababali.

Sili

Iba ang kulay, iba ang hugis, sa paa'y nakatuntong.

Sapatos

Isang balon, puno ng patalim.

Bibig

Bungang mabulaklak, hindi mabubunga.

Bulaklak ng niyog

Dalawa ang kahulugan, unahan at likuran.

Salamin

Maliit pa siya'y sumasayaw na, malaki na siya'y tahimik pa rin.

Kandila

Bahay ng puti, puno ng mga butil.

Niyog

Walang katawan, walang buto, nangangagat pa.

Anino

Isang tanong, isang sagot, kung titigan ay parang punit.

Salamin

Feel free to use this table format to organize and present the bugtong riddles and their answers.

Here are a few more bugtong riddles in table format:

Bugtong

Answer

May pakpak, hindi lumilipad.

Aklat

Isang kahig, isang tuka, nakatayo sa puno, sumasayaw pa.

Waling-waling

Haba ng kumot, kuwit ng kuwit.

Sinturon

Nasa harap, nasa likod, nasa gitna.

Titik "A"

Bumabagsak nang hindi natatapakan.

Ulan

Sa umaga'y nakadapa, sa hapon ay nakatayo.

Sanggol

Matang malalim, ngiti'y nakakasilaw.

Dagat

Lumilipad ngunit walang pakpak.

Hangin

Nakaluhod, hindi makalakad.

Silya

Isang kahig, isang tuka, mukhang pinya, hindi bunga.

Balahibo ng manok

May puno walang sanga, may dahon walang bunga.

Kandila

Malayo ang tingin, malapit ang kahulugan.

Telebisyon

Hindi hayop, hindi tao, nasa langit, nasa lupa.

Alapaap

Iba ang kulay, iba ang amoy, iba ang lasa, pero parehong buto.

Mabangong bulaklak

Nakaluhod sa harap ng silya.

Singkamas

Pari ang gumamit, hindi pari ang gumaya.

Telepono

Patay ang matang nakabantay.

Ilaw

Nagsisimula sa "U" at nagtatapos sa "N."

Ulan

Malapit pa rin, malayo na.

Nakaraan

Binubuksan ngunit hindi kinakain.

Sipit ng sako

Feel free to enjoy these riddles and share them with others!

Popular Filipino "bugtong" (riddles) along with their answers:

1. Bugtong: Lumilipad ngunit hindi ibon, may pakpak ngunit hindi bulaklak. (Answer: Papel)

Translation: It flies, but it's not a bird. It has wings, but it's not a flower. (Answer: Paper)

2. Bugtong: Bahay ni Kuya, puno ng patay. (Answer: Simbahan)

Translation: Brother's house, filled with the dead. (Answer: Church)

3. Bugtong: Dalawang batong itim, malayo ang pagitan. (Answer: Mata ng tao)

Translation: Two black stones, far apart. (Answer: Human eyes)

4. Bugtong: Isa ang paa, marami ang talampakan. (Answer: Salamin)

Translation: It has one foot, but many soles. (Answer: Mirror)

5. Bugtong: Bahay ni ka huli, puno ng mga patay na butiki. (Answer: Pugad)

Translation: The house of the last one, filled with dead geckos. (Answer: Nest)

6. Bugtong: Isang bahay, puno ng mga punit, hindi tahanan, hindi gusali. (Answer: Puso)

Translation: A house full of holes, not a home, not a building. (Answer: Heart)

7. Bugtong: Nangangain ng bato, lumilipad ng walang pakpak. (Answer: Bibig)

Translation: Eats rocks, flies without wings. (Answer: Mouth)

8. Bugtong: May puno walang sanga, may dahon walang bunga. (Answer: Kandila)

Translation: It has a trunk but no branches, it has leaves but no fruit. (Answer: Candle)

9. Bugtong: Bumabagsak, hindi nadadaganan. (Answer: Ulan)

Translation: It falls, but cannot be crushed. (Answer: Rain)

10. Bugtong: Dalawang magkapatong, isa'y puti, isa'y itim. (Answer: Mata)

Translation: Two stacked together, one is white, one is black. (Answer: Eyes)

Remember, bugtong riddles are meant to be thought-provoking and require creative thinking to solve. Enjoy the challenge of figuring them out!

More Filipino bugtong riddles with their answers:

11. Bugtong: May puno walang sanga, may dahon walang bunga, may bunga walang puno. (Answer: Pinya)

Translation: It has a trunk but no branches, it has leaves but no fruit, it has fruit but no trunk. (Answer: Pineapple)

12. Bugtong: Nakaupo ang tao sa puno, hindi siya nababali. (Answer: Sili)

Translation: The person sits on the tree, but it doesn't break. (Answer: Chili pepper)

13. Bugtong: Iba ang kulay, iba ang hugis, sa paa'y nakatuntong. (Answer: Sapatos)

Translation: Different in color, different in shape, it goes on your feet. (Answer: Shoes)

14. Bugtong: Isang balon, puno ng patalim. (Answer: Bibig)

Translation: A well, filled with blades. (Answer: Mouth)

15. Bugtong: Bungang mabulaklak, hindi mabubunga. (Answer: Bulaklak ng niyog)

Translation: A flower that blooms but doesn't bear fruit. (Answer: Coconut flower)

16. Bugtong: Dalawa ang kahulugan, unahan at likuran. (Answer: Salamin)

Translation: It has two meanings, front and back. (Answer: Mirror)

17. Bugtong: Maliit pa siya'y sumasayaw na, malaki na siya'y tahimik pa rin. (Answer: Kandila)

Translation: When it's small, it dances; when it's big, it remains still. (Answer: Candle)

18. Bugtong: Bahay ng puti, puno ng mga butil. (Answer: Niyog)

Translation: White house, filled with grains. (Answer: Coconut)

19. Bugtong: Walang katawan, walang buto, nangangagat pa. (Answer: Anino)

Translation: No body, no bones, yet it can bite. (Answer: Shadow)

20. Bugtong: Isang tanong, isang sagot, kung titigan ay parang punit. (Answer: Salamin)

Translation: One question, one answer, when you look at it, it seems torn. (Answer: Mirror)

Enjoy pondering these riddles and have fun sharing them with others!